GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Denne siden inneholder våre generelle vilkår og betingelser (heretter referert til som "Generelle vilkår og betingelser"), som gjelder tilbud og levering av produktene som tilbys for salg på vår nettbutikk shop.rubiomonocoat.no (heretter referert til som "Produktene"). Vennligst les disse Generelle vilkår og betingelser nøye før du bestiller noen av våre Produkter online. Du vil være bundet av disse vilkår og betingelser hvis du fullfører bestillingsprosessen online.

1. Selgers identitet - Kundebeskrivelse

1.1. Produktene selges til deg av Rubio Monocoat Norway AS, et privat selskap underlagt norsk lov, etablert i: Kolonivegen 43, 2072 DAL, registrert i Brønnøysundregisteret, org.nr. NO920826148MVA (heretter referert til som "Selger").

1.2. Enhver fysisk person som legger inn en bestilling utenfor sin næringsvirksomhet via Selgers nettbutikk omtales i disse Generelle vilkår og betingelser som "Kunden".

2. Anvendelsesområde

Disse Generelle vilkår og betingelser gjelder for ethvert av Selgerens tilbud, alle Kundens bestillinger samt eventuelle avtaler mellom Selger og Kunden knyttet til kjøp av Produkter via vår nettbutikk (heretter referert til som "Salgsavtalen(e)"). Med mindre annet er avtalt uttrykkelig på skrift, utelukkes gyldigheten av eventuelle andre betingelser uttrykkelig.

3. Bestillingsprosess og inngåelse av Salgsavtale

3.1. Salgsavtalen inngås så snart Selger har akseptert Kundens bestilling via nettbutikken ved å sende ordrebekreftelse pr. e-post som inneholder informasjon om det bestilte produkt/de bestilte produktene og en kopi av disse Generelle vilkår og betingelser.

3.2. Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en bestilling, hvis Produktet ikke vil være tilgjengelig over lang tid. Kunden vil bli informert og et allerede betalt beløp vil bli refundert.

4. Priser

4.1. Prisene på Produktene er de som er oppgitt i nettbutikken på tidspunktet for bestillingen. Dersom det har vært en vesentlig feil ved prisangivelse, er Selger ikke bundet av dette. Selger informerer i så fall Kunden om at et bestilt Produkt ikke er/ikke var oppført med riktig pris på nettbutikken. Selger gjør dette så snart Selger blir oppmerksom på feilen, hvoretter Kunden har 14 kalenderdager på seg til å si opp Salgsavtalen.

4.2. Alle priser er inkl. mva til gjeldende sats i Kundens bostedsland. Alle priser er inkl. leveringskostnader. Før bestillingen legges inn, er totalprisen inkl. eventuelle gebyrer eller kostnader klart for Kunden.

5. Betalingsmetoder

Kunden må betale for Produktene på forhånd på det tidspunkt bestillingen er lagt inn. Betaling kan gjøres med følgende betalingsmåter: Mastercard, Visa eller VIPPS. Kunden garanterer å ha juridisk rett til å foreta nettbetalinger via en av disse betalingsmåtene og at banken/PayPal-kontoen har tilstrekkelig dekning til å betale totalprisen.

6. Levering

6.1. Produkter vil kun bli sendt til adresser i Norge.

Selger forplikter seg til å levere Produktene til Kunden innen en periode på 5 kalenderdager etter mottak av betaling, med mindre annen leveringsdato er uttrykkelig avtalt på tidspunktet for inngåelse av Salgsavtalen. Dersom Selger ikke er i stand til å levere Produktene innen leveringsperioden, vil Kunden bli informert skriftlig om dette og en ny rimelig leveringsdato vil bli kunngjort. Dersom også denne nye leveringstiden blir overskredet, har Kunden rett til å kansellere bestillingen.

6.2. Selger forbeholder seg retten til å foreta delleveranser av de bestilte Produktene i tilfelle midlertidig utilgjengelighet eller forsinkelse i leveringen. Kunden vil bli informert dersom dellevering foretas.

Dersom leveringen blir forsinket fordi Kunden urimelig nekter å motta Produktene eller ikke har hentet dem innen rimelig tid, har Selger rett til å annullere Salgsavtalen og ikke lenger gjøre Produktene tilgjengelige for levering eller henting. I så fall refunderes beløpet som Kunden allerede har betalt, men fratrukket en kompensasjon på 20 % for administrasjons- og oppfølgingskostnader som vi har pådratt oss.

6.3. Bestillingen vil bli levert til Kunden ihht adressen angitt under bestillingsprosessen. Ved levering/henting skal Kunden kontrollere emballasjen for eventuelle skader. Kunden forplikter seg også til å undersøke Produktene ved levering for synlige feil/skader og kvalitetsfeil. Eventuelle reklamasjoner på synlige defekter, skader og/eller mangelfulle leveranser skal varsles skriftlig av Kunden med et tydelig bilde av den skadede emballasjen/synlige defekter senest innen to (2) dager etter levering/henting av Produktet/Produktene. Reklamasjon på mangler eller synlige defekter som ikke informeres innen ovennevnte tidsperiode vil ikke bli behandlet av Selgeren.

Eventuell risiko for skade eller tap av Produktene overføres til Kunden på det tidspunkt Produktene leveres/hentes.

7. Kansellering

Kunden har rett til å kansellere bestillingen uten å oppgi grunn og uten kostnad før Produktene er sendt av Rubio Monocoat. Ved kansellering vil Kunden motta en bekreftelse og ethvert beløp som allerede er betalt av Kunden vil bli refundert.

Vær oppmerksom på at når en forsendelsesbekreftelse er mottatt, er det ikke lenger mulig å kansellere bestillingen. Kunden kan imidlertid velge å returnere Produktet/Produktene etter levering i henhold til avbestillingsprosedyren beskrevet nedenfor.

8. Angrerett

8.1. Kunden har en juridisk rett til å heve Salgsavtalen innen 14 dager uten å oppgi grunn. Kunden må informere Selger om en slik beslutning om å angre Salgsavtalen ved å sende en e-post til info-no@rubiomonocoat.no som tydelig oppgir at Salgsavtalen er kansellert ved å bruke angrerettskjemaet online, eller ved å fylle ut standard angrerettskjema.

8.2. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen Kunden eller mottakeren spesifisert av Kunden har mottatt Produktene. Dersom leveransen er knyttet til flere Produkter som leveres på ulike datoer, starter denne perioden når Kunden har mottatt Produktet som ble bestilt sist. Det er tilstrekkelig at Kunden gir beskjed om utøvelse av angreretten før angrefristen på 14 dager er utløpt.

8.3. Kunden må returnere Produktene uten ugrunnet forsinkelse og i alle fall senest 14 dager etter datoen hvor Selger ble informert om utøvelse av angreretten. Alle kostnader forbundet med å returnere Produktene betales av Selger.

8.4. Selger må refundere beløpene som Kunden allerede har betalt for Produktene, inkludert leveringskostnadene, men ekskl. eventuelle tilleggskostnader som oppstår på grunn av Kundens eventuelle valg av en annen leveringstype enn standard leveringsmåte (som f.eks. ekspresslevering). Dersom Kunden ikke returnerer hele bestillingen, vil kun prisen på de returnerte Produktene bli refundert uten refusjon av leveringskostnadene. Refusjon vil skje innen rimelig tid etter at Selger har mottatt de returnerte Produktene og i alle fall senest 14 dager etter datoen Selger har blitt informert om utøvelse av angrerett. Tilbakebetalingen kan imidlertid utsettes til Selger faktisk har mottatt de returnerte Produktene, eller til Kunden har dokumentert at Produktene er returnert. Tilbakebetalingen vil skje via samme betalingsmåte som Kunden har betalt med, med mindre Kunden godtar en annen refusjonsmetode. Selger kan redusere refusjonen for å ta høyde for eventuell verdiforringelse av Produktene forårsaket av bruken av dem på en måte som ikke ville vært tillatt dersom Produktene ble kontrollert og inspisert i en fysisk butikk: Dersom Kunden har brukt et Produkt mer enn nødvendig for å teste og vurdere om Kunden ønsker å beholde den, eller om originalemballasjen er skadet eller kassert, vil Kunden derfor være ansvarlig for verdiforringelsen.

9. Garanti

9.1. Kunden har etter loven krav på 2 års garanti. Den lovpålagte garantien dekker enhver defekt eller mangel ved et Produkt som vises innen en periode på 2 år fra leveringsdatoen. Kunden må informere Selger om de defekte Produktene innen rimelig tid etter at Kunden har blitt oppmerksom på defekten eller med rimelighet burde ha blitt klar over defekten. For å kreve garantien må Kunden også gi Selger dokumentasjon på kjøpet.

9.2. Dersom det oppstår en defekt innenfor den lovpålagte garantiperioden på 2 år, må Kunden følge samme prosedyre som beskrevet ovenfor under 'Angrerett'. Når Kunden har returnert det defekte Produktet til Selger og Selger har mottatt det, vil et nytt Produkt bli sendt og levert til Kunden dersom det fortsatt er på lager/tilgjengelig (fra Selgers leverandør(er)) og Selger dekker eventuelle kostnader knyttet til byttet, eller Produktet levert til Kunden vil bli reparert. Dersom bytte eller reparasjon ikke er mulig innen rimelig tid, har Kunden rett til å kansellere Selgers Salgsavtale og beløpet som allerede er betalt av Kunden vil bli refundert i samsvar med vilkårene ovenfor for refusjon.

Garantien gjelder ikke dersom de leverte Produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte er brukt eller behandlet feil eller unormalt i manglende overensstemmelse med vedlagte bruksanvisning eller instruksjoner på emballasjen.

10. Kontaktinformasjon - Klageprosedyre

10.1. Dersom Kunden har spørsmål, ønsker mer informasjon, eller ønsker å klage på kjøpet, kan Kunden kontakte kundeservice på +47 63 95 63 95. Kundeservice kan også kontaktes skriftlig på adressen Rubio Monocoat Norway as, Kolonivegen 43, 2072 Dal. Selgeren vil gjøre sitt beste for å svare på Kundens forespørsel innen 2 virkedager.

10.2. Hvis Kunden ikke er fornøyd med håndteringen av klagen sin, kan Kunden kontakte forbrukerrådet ( Forside – Forbrukerrådet). Det er også mulig å sende inn en klage på den nettbaserte tvisteløsningsplattformen levert av EU: http://ec.europa.eu/odr)

11. Bruk av personopplysninger

Selger behandler kun Kundens personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen som er tilgjengelig på nettstedet.

12. Ansvar

12.1. Nettbutikkens Produkter beskrives og vises så nøyaktig som mulig. Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som oppstår når bilder og tilhørende tekst plasseres for presentasjon og beskrivelse av Produktene på siden.

12.2. Selger kan ikke holdes ansvarlig for tap, kostnader eller skader som kan oppstå som følge av forsinket Produktlevering på grunn av oppbrukt Produktlager. Uten at det berører rettighetene og rettsmidlene som er tilgjengelige for Kunden i henhold til gjeldende lovgivning og/eller disse Generelle vilkår og betingelser, vil Selgerens ansvar for direkte skader være begrenset til verdien av Produktene som er bestilt, unntatt i tilfelle svindel eller overlagt feil. Selger er aldri ansvarlig overfor Kunden for eventuelle indirekte skader.

13. Overføring

Selger har rett til å overføre Selgers rettigheter og forpliktelser i henhold til Selgers Salgsavtale(r) til en Leverandør (f.eks. i forbindelse med levering av Produktet/Produktene), men dette påvirker ikke rettighetene og forpliktelsene i henhold til disse vilkår og betingelser.

14. Force majeure

Selger er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelse av sine forpliktelser dersom dette er forårsaket av force majeure. Ved force majeure vil Kunden bli informert av Selger, og begge vil ha mulighet til å heve Salget, uten at dette gir Kunden rett til kompensasjon.

15. Ugyldighetsregler

Hvis en eller flere av disse vilkår og betingelser blir erklært å være helt eller delvis ugyldige eller uten rettskraft, vil denne ugyldigheten ikke påvirke (den gyldige delen og) de resterende vilkårene, som forblir bindende og rettskraftig.

16. Endringer

Selger kan endre disse Generelle vilkår og betingelser når som helst. Den gjeldende versjonen av de Generelle vilkår og betingelser på tidspunktet for bestillingen er gjeldende for Selgerens Salgsavtale.

17. Lovvalg

Disse Generelle vilkår og betingelser er underlagt norsk lov. Dette betyr at eventuelle tvister som måtte oppstå angående Salgsavtalen vil bli løst i samsvar med norsk lovgivning.